Pohod “Od travnjaka do travnika”

Javorovica

Vabimo vas na pohod “Od travnjaka do travnika“, ki bo potekal 25. 6. 2017  na območju Trdinovega vrha / Svete Gere. Predstavili bomo čezmejni prikaz upravljanja s travišči in projekt LIFE TO GRASSLANDS.

Zborno mesto je na Trdinovem vrhu / Sv. Geri ob 9:00. Pohod bo trajal predvidoma do 16h.

POZOR: Zaradi prečkanja državne meje morate s seboj imeti veljavni osebni dokument!

Potrditev udeležbe in več informacij na spodaj navedeni kontaktni številki in/ali elektronskem naslovu: Matej Simčič (Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto)

telefon: +386 40 451 339
e-pošta: matej.simcic@zrsvn.si

VABILO_1


 

Masiv Gorjancev in Žumberka je skoraj izključno poraščen z gozdom. Človek je že pred stoletji za potrebe pridelave hrane zase in svojo živino izkrčil del gozda in nastali so travniki. Zaradi višje nadmorske višine se na ovršnem delu Gorjancev/Žumberka rastna sezona prične kasneje kot v dolini in je krajša. Kmetje travnike na Gorjancih (slovenska stran) običajno pokosijo v začetku julija – torej takrat, ko končajo s kmečkimi opravili v dolini, kjer so pogoji za rast ugodnejši. Zaradi kasnejše košnje lahko rastline na višjih travnikih v celoti odsemenijo. Posledično se je na večini košenic v ovršnem delu Gorjancev/Žumberka razvil tip travišč, ki ga botaniki imenujejo polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia).

Zakaj polnaravna? Zato, ker bi se brez pridnih rok kmetov travišča že v nekaj letih zarasla. Izginile bi barvite cvetlice, travniški sadovnjaki in živali, ki so vezane na ta življenjski prostor. Pri tem bi tudi ljudje ostali brez koristi, ki nam jih nudijo ekstenzivna travišča z visokodebelnimi sadovnjaki in jih imamo za samoumevne: številni in raznoliki opraševalci (kulturnih) rastlin, naravna zelišča, sadje in zdrava krma za živino. Zato je vsakoletna košnja v juliju (ali kasneje) brez gnojenja nujna, če želimo ohraniti raznolikost kulturne krajine Gorjancev/Žumberka, pridelavo hrane ter možnost opazovanja narave in sprostitve v njej.

Zadnja leta je na območju Gorjancev in Žumberka opazen izrazit trend zaraščanja travnikov, kar je povezano z družbenimi, ekonomskimi in političnimi spremembami konec 20. in v začetku 21. stoletja. Ker v vaseh praktično več ni živine, se vse več travnikov zarašča. Kmetijske politike (nacionalne in evropska) ne sledijo v zadostni meri razmeram v družbi in naravi ter ne upoštevajo geografskih razlik. Tudi zato je potrebno na obmejnem območju Gorjancev in Žumberka lastnikom in najemnikom travnikov priskočiti na pomoč v obliki projektnih rešitev. Tovrstni projekt je tudi LIFE TO GRASSLANDS, v okviru katerega bomo zainteresiranim lastnikom pomagali očistiti in vzdrževati travnike. Hkrati bomo posredno ohranjali biotsko raznovrstnost v kmetijski kulturni krajini. Eden glavnih izzivov projekta je torej poiskati možnosti za ponovno obdelovanje opuščenih kmetijskih površin in s tem traviščem vrniti življenje.

Na pohodu si bomo ogledali travnike na Hrvaškem in v Sloveniji v različnih fazah (ugodno, neugodno, v zaraščanju,…), prav tako pa bomo prikazali ročno košnjo. Predstavili vam bomo projekt LIFE TO GRASSLANDS in vas pogostili.