Rezultati projekta

Glavni cilj projekta »OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE SUHIH TRAVIŠČ V VZHODNI SLOVENIJI« je izboljšanje ohranitvenega stanja suhih travišč v vzhodni Sloveniji z odstranjevanjem prekomerne zarasti in vzpostavitvijo primerne trajnostne rabe suhih travnikov na projektnih podobmočjih (PPO) Haloze, Gorjanci, Kum in Pohorje.

Projekt je konkretizacija in nadgradnja obstoječega sistema upravljanja suhih travinj v Sloveniji preko Programa upravljanja območij Nature 2000 v Sloveniji (2015-2020). To bo vodilo do širjenja primerov dobre prakse na področju aktivnega upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji in drugod v regiji Srednje Evrope.

Pripravljalni ukrepi Akcija A.1 – Začetne analize, Akcija A.2 Naravovarstvene usmeritve za upravljanje tarčnih habitatnih tipov, Akcija A.3 – Vključevanje lastnikov v določitev območij in Akcija A.4 – Pridobivanje dovoljen so bili uspešno zaključeni.

Pripravili smo Akcijske načrte za izboljšanje stanja in zagotavljanje dolgoročnega upravljanja suhih travišč, katerih priloge so Naravovarstvena izhodišča za upravljanje suhih travišč (HT 6210 (*) in 6230 (*)) za vse štiri PPO (Akcija A.2). Naravovarstvena izhodišča za upravljanje so bila pripravljena z uporabo participativnega pristopa, pri čemer smo vključili strokovnjake, partnerje in ustrezne zainteresirane deležnike v proces priprave dokumentov. V okviru Akcije A.2 je bilo organiziranih 15 pripravljalnih in komunikacijskih delavnic.

Zunanji izvajalec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, je izvedel Začetno kartiranje tarčnih habitatnih tipov ter pripravil Metodologijo določanje stanja ohranjenosti ciljnih habitatov z uporabo indikatorskih vrst in njihovih referenčnih vrednosti s standardiziranimi terenskimi popisnimi obrazci (Akcija A.2). Začetno kartiranje je pokazalo, da je HT 6210 (*): v ugodnem stanju na 28,56 ha v Halozah; 7,16 ha na Kumu ter 0,46 ha na Gorjancih in v neugodnem stanju na 18,68 ha v Halozah; 3,66 ha na Kumu ter 0,72 ha na Gorjancih. Hkrati je analiza pokazala, da je stanje HT 6230 (*) na Pohorju ugodno na 48,99 ha ter neugodno na 40,67 ha.

Skupno je bilo razposlanih 7.533 začetnih informacij o projektu ali dodatnih informacij o napredovanju projekta na različne naslove. Projektno osebje pa je opravilo 1200 obiskov kmetij.

Za aktivno vključevanje kmetov / lastnikov v izvedbene aktivnosti projekta, se kmetom / latnikom omogoča sledeče aktivnosti: odstranitev prekomerne zarasti in multifunkcijska tradicionalna raba suhih travišč s košnjo, pašo in visokodebelnimi sadovnjaki.

Za namene promocije vključitve kmetov in lastnikov v aktivnosti projekta smo izvedli lokalne delavnice: 9 na PPO Haloze, 5 na PPO Gorjanci, 4 na PPO Kum in 3 na PPO Pohorje. Na lokalnih delavnicah je sodelovalo 356 kmetov / lastnikov zemljišč.

Za zagotovitev preglednosti za vključitev lastnikov / kmetov v projektne dejavnosti smo projektni partnerji pripravili Javni poziv za vključitev aktivnosti projekta LIFE TO GRASSLANDS v projekt, ločeno za vsako PPO (ukrep Akcije A.3). Prav tako smo pripravili Protokol za ocenjevanje vlog. Javni poziv je dostopen na http://www.lifetograsslands.si/javni-poziv-za-vkljucevanjeprijavo-kmetov-v-izvedbene-akcije-projekta/

S precejšnjim naporom projektnega osebja smo skupaj na vseh štirih podobmočjih podpisali 164 sporazumov o vključitvi lastnikov kmetij, v Halozah 100, na Kumu 30, na Gorjancih 18 in na Pohorju 16. S tem smo dolgoročno upravljanje travišč zagotovili na 688 ha s čimer smo krepko presegli cilj, ki je bil 517 ha.

Preko vključevanja kmetov v aktivnosti projekta in sklenjenih Sporazumov o vključitvi v aktivnosti projekta, smo do sedaj uspeli zagotoviti trajnostno upravljane suhih travišč na 688 ha površin.

Z namenom zagotovitve dolgoročnega trajnostnega mulltifunkcijskega upravljanja suhih travišč s pašo, pozno košnjo in obnovo visokodebelnih travniških sadovnjakov smo dali kmetom v neodplačno rabo pašno opremo, kosilnice, sadike visokodebelnih sadnih sort ter omogočili odstranjevanje zarasti in pomladitveno rez starih dreves.

Jeseni 2017 smo na vseh PPO pričeli z aktivnostjo odstranjevanja zarasti. V treh letih smo odstranili zarast na 16 ha na Gorjancih, 47 ha v Halozah, 20 ha na Kumu in na 53 ha na Pohorju.

Izvedli smo javne razpise za nakup pašne opreme in prikolic za prevoz živine ter drobnice, ki jo skladno s podpisanimi Sporazumi dobavljamo kmetom oz. podpisnikom Sporazumov na Halozah, Kumu in Pohorju. Prav tako smo nakupili tudi prikolice za prevoz živine/drobnice ter jih predali kmetom (Akcija C.2Dolgoročno upravljanje). Skupaj smo kmetom v neodplačno rabo dali več kot 110 km ograj za govedo in drobnico.

V skupno neodplačno rabo kmetom smo dali 4 gorske kosilnice, 1 mulčer (2 gorski kosilnici v Halozah, 1 na Kumu ter 1 na Gorjancih), več nahrbtnih kosilnic in prikolice za prevoz živine.

Preko podpisanih sporazumov smo zagotovili sadnjo 41 ha novih in obnovo 44 ha visokodebelnih sadovnjakov, obrezovanje več kot 780 starih sadnih dreves (zunanji izvajalec Zavod  Jabolko) ter dobavo okvirno 3.500 sadik starih sadnih sort, ki jih je v ta namen nacepil zunanji izvajalec Kartuzija Pleterje (Akcija C.3 – Obnova tradicionalnih sadovnjakov). Prav tako smo izvedli 8 prostovoljnih akcij sadnje sadik ter 15 delavnic predstavitev rezi visokodebelnih sadnih dreves.

Pričeli smo s pripravo Načrtov kmetij (Akcija C.5) ter pripravili strokovni predlog kmetijsko okoljskega ukrepa za suha travišča, ki smo ga predstavili predstavnikom Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Akcija C.6).

Zunanji izvajalec, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, je pripravil Poročilo o začetnem socio-ekonomskega stanju projektnih območij (Akcija D.2). Zunanji izvajalec, Zavod iskriva, iskrišče za razvoj lokalnih potencialov, pa je v okviru Akcije D.3 pripravil Poročilo o začetnem stanju ekosistemskih funkcij projektnih pod območij.

Projektni spletni strani www.lifetograsslands.si in http://www.travisca.haloze.org/ sta dostopni; prva tudi z angleško in hrvaško podstranjo (Akcija E.5).

Ozaveščanje in izobraževanje mladih in usposabljanje šolskih delavcev poteka v skladu s časovnim načrtom izvedbe projekta. Pripravili smo:

Projektno osebje na projektnih organiziralo več kot 30 dogodkov (predstavitve, delavnice ali naravoslovni dnevi na terenu) za otroke in učitelje. V projektnih prireditvah je sodelovalo več kot 1.000 otrok in preko 100 učiteljev. Zavod RS za varstvo narave je pripravil izobraževalni program za učitelje »Suha travišča kot model za pouk spoznavanja okolja, naravoslovja in biologije«, ki je dostopen na http://www.lifetograsslands.si/rezultati-projekta/publikacije/  Program je bil vpisan v nacionalni »Katalog dodatnih izobraževalnih programov in usposabljanj za izobraževalne delavce« (KATIS) pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport. Uspešna vključitev »suhih travnikov kot vzorca učenja o okolju in biologiji« v uradne nacionalne izobraževalne programe je velik dosežek za projekt.

V okviru Akcije E.7 smo vzpostavili in opremili dve informacijski sobi, Haloze in Pohorje ter eno projektno učilnico na Kumu (na Gorjancih je vzpostavitev informacijske sobe še v teku). Namen vzpostavitve je informiranje nacionalne, lokalne in splošne javnosti o pomembnosti suhih travišč, habitatov in vrst kot tudi promoviranje Nature 2000, projekta LIFE TO GRASSLANDS. Na vzpostavljenih informacijskih sobah in učilnici se že izvajajo različne predstavitve in delavnice.