Problematika

Ključni okoljski izziv, ki ga projekt naslavlja je ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijski kulturni krajini, konkretno ohranjanje suhih traviščih.

Z upadanjem biotske raznovrstnosti v kmetijski krajini se srečujemo že nekaj desetletij in Slovenija kot evropska država z izjemno visoko biotsko raznovrstnostjo ima v smislu ohranjanja le-te še posebej pomembno vlogo in odgovornost. Ekstenzivna travišča so tako na evropski kot na državni ravni med najbolj ogroženimi življenjskimi prostori.

Grožnje ohranjanju suhih travišč, ki jih projekt naslavlja:
• opuščanje rabe / zaraščanje,
• intenzivna raba,
• eutrofikacija,
• lastniška razdrobljenost zemljišč,
• propadanja travniških sadovnjakov,
• erozija,
• turizem: človekove aktivnosti v naravam okolju in izgradnja smučišč.