Strokovna gradiva

Akcijski načrt je strokovno gradivo, s katerim se za območja, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, opredelijo izhodišča, usmeritve in ukrepi za izboljšanje stanja in zagotavljanje dolgoročnega ohranjanja travišč na projektnih pod-območjih za namene izvajanja projekta. Posodobljeni akcijski načrti:

Naravovarstvene usmeritve za upravljanje tarčnih habitatnih tipov za vsa 4 pod-območja smo pripravili za potrebe izvajanja načrtovanih projektnih aktivnosti, za izboljšanje stanja in zagotavljanja ustrezne dolgoročne rabe suhih travišč v okviru projekta. Strokovnim podlagam so priložene priloge, v katerih podajamo natančnejše predloge za vzpostavitev travišč iz zaraščajočih površin in predloge za primerno upravljanje preko košnje.

PPO Gorjanci:

PPO Haloze:

PPO Kum:

PPO Pohorje:

V minulem letu smo zaključili z intenzivnim delom na poskusu osnovanja kolektivne blagovne znamke (KBZ) za izdelke in produkte s suhih travišč z območja Haloz. Rezultat dela je končni izdelek – »RAZVOJNO-EKONOMSKA ŠTUDIJA ZA OHRANJANJE SUHIH TRAVIŠČ NA PROJEKTNEM PODOBMOČJU HALOZE«, ki jo je v sodelovanju s projektnimi partnerji izdelalo podjetje ProVITAL d.o.o. (dr. Tanja Lešnik Štuhec). Študija vsebuje posnetek obstoječega stanja v Halozah, vizijo in akcijski načrt (model) mreženja, logistike in trženja produktov certificiranih s kolektivno blagovno znamko, prav tako pa je pripravljena celotna dokumentacija (pravilniki, podpravilniki, ocenjevalni listi, vloga in prijavnica…) za sistem podeljevanja pravice do uporabe KBZ S haloških bregov/lazov.

Pripravljena je bila primerjava začetnega in končnega socio-ekonomskega stanja na projektnih območij.

Pripravljena je bila primerjava ekosistemskih funkcij projektnih pod območij med stanjem ob začetku in koncu projekta.

Za oceno izvedbenih aktivnosti sta bili pripravljeni dve študiji stanja izbranih indikatorjev, na začetku in na koncu projekta. Za ta namen je bil tudi razvit obrazec za popis stanja na terenu pred in po izvedbi ukrepov.