Pregled izvedenih aktivnosti

Na območju Kuma se je projektu pridružilo 30 kmetij, ki na več kot 80 ha prispevajo k ohranjanju
travišč in visokodebelnih sadovnjakov. Odstranili smo lesno zarast na skoraj 20 ha nekdanjih travnikov,
kmetom v neodplačno uporabo dali več kot 16 km pašne ograje, ki bo pokrivala 30 ha zemljišč. Za lažje
upravljanje v prihodnosti smo pri projektu nakupili eno gorsko kosilnico, več nahrbtnih kosilnic, stroj
za mulčenje in prikolico za prevažanje živine. Deset kmetij je prejelo načrt kmetije, s pomladitvenim
obrezovanjem 196 starih dreves in sadnjo 263 sadik starih avtohtonih sadnih sort pa smo obnovili 5 ha
visokodebelnih sadovnjakov avtohtonih sadnih sort. Za predstavitev pomembnosti ohranjanja suhih
travišč smo v prostorih KS Dobovec opremili »traviščno« učilnico in organizirali 17 naravoslovnih dni,
katerih se je udeležilo več kot 600 učencev iz trboveljskih osnovnih šol.