Pohorje

Območja Natura 2000:map_area_pohorje

  • POO Pohorje (SI30000270)
  • POV Pohorje (SI5000006)

Prednostni habitatni tip, ki ga naslavlja projekt:

Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta).

Vrstno bogata travišča (pogovorno volkovja) so eden od najbolj razširjenih habitatnih tipov v EU, pojavljajo se v 24 državah članicah in v 6 različnih bioregijah. Vključujejo veliko različnih podtipov, ki se nahajajo v pestrih ekoloških razmerah. Praviloma gre za oligotrofne habitate na revnih tleh. Dolgoročen obstoj habitatnega tipa je večinoma tesno povezan s tradicijo pašništva in ekstenzivnega kmetovanja. V Sloveniji se ta habitatni tip nahaja na petih območjih Natura 2000, s skupno ocenjeno površino okrog 3000 ha. Na območju Pohorja prevladuje tip Sub-kontinentalnih gorskih travišč volkovij (Nardo-Agrostion tenuis Silinger 1933).

Oligotrofni travniki v montanskem pasu Pohorja, ki so značilni za ovršne predele in, ki so nastali kot posledica tradicionalne rabe (paša, košnja) na primarno gozdnem rastišču, veljajo za naravovarstveno pomemben habitat. Značilna in prevladujoča vrsta teh travnikov je navadni volk (Nardus stricta). Poleg navadnega volka pa so pogoste trave in travam sorodne vrste še npr. rdeča bilnica (Festuca rubra), rušnata masnica (Deschampsia caespitosa), poljska bekica (Luzula campestris) itd. V ruši so značilne montanske in subalpinske zeliščne vrste, ki take travnike naredijo pisane in atraktivne (npr. Arnica montana, Lychnis flos-cuculi, Gentiana spp., Hieracium aurantiacum, itd.).

Na Pohorju se na območju planin in gorskih travišč marsikje srečujemo z opuščanjem kmetijske rabe, kar na eni strani predstavlja spreminjanje kulturne krajine, na drugi strani pa se siromaši pestrost rastlinskih in živalskih vrst, ki so za ta območja tipične. Območja pridobivajo nove funkcije in vsebine, zato je potrebno usklajevati interese, npr. turizma, kmetijstva, gozdarstva, lovstva in naravovarstva. V projektu načrtujemo dolgoročno izboljšanje načina gospodarjenja s travišči, kot tudi obnovo zaraščajočih območij. Velikost projektnega podobmočja obsega 992 ha površin; raztezajo se na grebenskih legah in uravnavah med Roglo in Ribniškim vrhom.

Grožnje

  • Opuščanje zemljišč / nizka intenziteta gospodarjenja
  • Evtrofikacija zemljišč
  • Pašni sistem (obtežba …)
  • Neusmerjen razvoj turizma
  • Nabiralništvo

Zloženka – Projektno območje POHORJE

Zloženka – Projekt Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v vzhodni Sloveniji


Kontakt

Lokalni koordinator za projektno pod-območje Pohorje

Sebastjan Štruc, OE Maribor
Naslov: Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
Telefon: 02 29 27 294
E-pošta: sebastjan.struc@zrsvn.si