Javni razpis – Priprava strateških smernic, izdelavo podrobnih načrtov izvedbe del in nadzor nad gozdarskimi deli

Razpis se je zaključil 12. 10. 2016


Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-397/2-O-16/NDŠ z dne 19. 6. 2016 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je PRIPRAVA STRATEŠKIH SMERNIC ZA IZBOLJŠANJE STANJA IN ZAGOTAVLJANJE DOLGOROČNEGA OHRANJANJA SUHIH TRAVIŠČ (HABITATNI TIP – 6230*) ZA GOZD IN DRUGA GOZDNA ZEMLJIŠČA POD GOZDNO MASKO TER ZARAŠČAJOČE POVRŠINE V OBMOČJU S POJAVLJANJEM HABITATNEGA TIPA 6230* VRSTNO BOGATA TRAVIŠČA S PREVLADUJOČIM NAVADNIIM VOLKOM (NARDUS STRICTA) NA SILIKATNIH TLEH NA PROJEKTNEM POD-OBMOČJU POHORJE IN IZDELAVA PODROBNIH NAČRTOV IZVEDBE DEL IN NADZOR NAD GOZDARSKIMI DELI V OBMOČJU S POJAVLJANJEM HABITATNEGA TIPA 6230* VRSTNO BOGATA TRAVIŠČA S PREVLADUJOČIM NAVADNIIM VOLKOM (NARDUS STRICTA) NA SILIKATNIH TLEH IN/ALI Z OZNAKO 6210* POLNARAVNA SUHA TRAVIŠČA IN GRMIŠČNE FAZE NA KARBONATNIH TLEH (FESTUCO BROMETALIA NA PROJEKTNIH POD-OBMOČJIH POHORJE, HALOZE, KUM IN GORJANCI-RADOHA v okviru izvajanja projekta z naslovom: Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS), LIFE Narava in biodiverziteta, LIFE14 NAT/SI/000005.

Razpisna dokumentacija in priloge