Izvedba delavnic za pripravo naravovarstvenih izhodišč za upravljanje s suhimi travišči

Izvedba delavnic za pripravo naravovarstvenih izhodišč za upravljanje s suhimi travišči

V sklopu Akcije A.2 smo v mesecu oktobru pričeli z izvedbo delavnic za pripravo Naravovarstvenih izhodišč za upravljanje s suhimi travišči (tarčnimi habitatnimi tipi HT 6210* in HT 6230*) na projektnih pod-območjih: Gorjanci-Radoha, Kum, Haloze in Pohorje.

Na prvi delavnici smo sodelavci ZRSVN pripravili nabor priporočil in usmeritev, ki bi kmeta usmerjala k primernemu načinu upravljanja suhih travišč za ohranitev dveh tarčnih habitatnih tipov suhih travišč in vrst, ki so na njih pojavljajo in se tičejo predvsem košnje in paše živine. Pri oblikovanju vsebine smo upoštevali priporočila, ki so navedena v evropskih smernicah za ohranitev habitatnih tipov HT 6210* in HT 6230* in gradiva, ki so bila pripravljena v sklopu drugih LIFE projektov s podobno vsebino varovanja suhih travišč.

V nadaljnjih delavnicah, ki so sledile (v okviru partnerstva projekta in nato še z zunanjimi strokovnjaki) smo vsebino naravovarstvenih izhodišč uskladili in predstavljajo za uporabnika (kmeta) nabor trajnostnih načinov upravljanja suhih travišč. V prihodnjih mesecih bomo pripravili kazalnike in indikatorje spremljanja stanja travišč na podlagi katerih bo lastnik/upravljavec suhih travišč s projektom sklenil sporazum v zameno za ugodnosti, ki jih nudi projekt (npr. odstranitev zarasti, brezplačna izposoja kosilnice za travišča na strmih naklonih, dobava sadik sadnega drevja visokodebelnih dreves in brezplačen zakup pašne opreme).

HT 6210* –  Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk)

HT 6230* – Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope)

IMG_20161129_122348 IMG_20161129_093302IMG_20161128_091450IMG_20161128_095927