Strokovna gradiva

Akcijski načrt je strokovno gradivo, s katerim se za območja, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, opredelijo izhodišča, usmeritve in ukrepi za izboljšanje stanja in zagotavljanje dolgoročnega ohranjanja travišč na projektnih pod-območjih za namene izvajanja projekta. Posodobljeni akcijski načrti:

Naravovarstvene usmeritve za upravljanje tarčnih habitatnih tipov za vsa 4 pod-območja smo pripravili za potrebe izvajanja načrtovanih projektnih aktivnosti, za izboljšanje stanja in zagotavljanja ustrezne dolgoročne rabe suhih travišč v okviru projekta. Strokovnim podlagam so priložene priloge, v katerih podajamo natančnejše predloge za vzpostavitev travišč iz zaraščajočih površin in predloge za primerno upravljanje preko košnje.

PPO Gorjanci:

PPO Haloze:

PPO Kum:

PPO Pohorje:

V minulem letu smo zaključili z intenzivnim delom na poskusu osnovanja kolektivne blagovne znamke (KBZ) za izdelke in produkte s suhih travišč z območja Haloz. Rezultat dela je končni izdelek – »RAZVOJNO-EKONOMSKA ŠTUDIJA ZA OHRANJANJE SUHIH TRAVIŠČ NA PROJEKTNEM PODOBMOČJU HALOZE«, ki jo je v sodelovanju s projektnimi partnerji izdelalo podjetje ProVITAL d.o.o. (dr. Tanja Lešnik Štuhec). Študija vsebuje posnetek obstoječega stanja v Halozah, vizijo in akcijski načrt (model) mreženja, logistike in trženja produktov certificiranih s kolektivno blagovno znamko, prav tako pa je pripravljena celotna dokumentacija (pravilniki, podpravilniki, ocenjevalni listi, vloga in prijavnica…) za sistem podeljevanja pravice do uporabe KBZ S haloških bregov/lazov.