ZRSVN

 

Logo_ZRSVN_bel_robZavod RS za varstvo narave je strokovna institucija, ustanovljena na podlagi Zakona o ohranjanju narave. Sedem območnih enot zagotavlja kakovostno pokritost terena na območju celotne Slovenije. Delo območnih enot zaokroža delovanje Osrednje enote, ki skrbi za koordinacijo in enotno delovanje Zavoda navzven in navznoter.

Posebno skrb namenjamo naravovarstveno najvrednejšim delom narave ter najbolj ogroženim območjem in vrstam. Pri našem delu stremimo k strokovnosti, objektivnosti in dialogu ter vzpostavljanju kvalitetnih odnosov z deležniki in javnostjo.  Sodelujemo z ministrstvi in drugimi državnimi institucijami, z lokalnimi skupnostmi, z nevladnimi organizacijami, izobraževalnimi ustanovami, kot tudi s strokovnjaki z drugih področij.

Zavod ima preko naravovarstvenih smernic pomemben vpliv na načrtovanje in urejanje prostora ter rabo naravnih dobrin. Največ smernic izdelamo za občinske in državne prostorske dokumente na vseh nivojih načrtovanja. Smernice vsebujejo usmeritve, priporočila in pogoje za izvedbo predvidenih posegov. Pripravljamo strokovne podlage s področja ohranjanja narave za resorno ministrstvo in druge državne institucije, mnenja o sprejemljivosti posegov v naravo, mnenja na osnovi občinskih aktov ter druga mnenja in soglasja. Sodelujemo pri upravljanju zavarovanih območij. Spremljamo stanje ohranjenosti narave, skrbimo za varstvo vrst in njihovih habitatov ter naravnih vrednot. V pomoč nam je Naravovarstveni atlas – informacijski sistem za pregledovanje in urejanje podatkov z naravovarstveno vsebino.

Skrbimo za izvajanje različnih mednarodnih konvencij (Konvencije o biotski raznovrstnosti, Konvencije o varstvu Sredozemskega morja, Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami – CITES, idr.) ter evropskih direktiv, kot je NATURA 2000 z Direktivo o pticah in Direktivo o habitatih.

Predstavljamo in izobražujemo o trajnostnem sobivanju narave in človeka. S participativno komunikacijo vključujemo strokovno, zainteresirano in splošno javnost. Pripravljamo publikacije – zloženke, brošure, strokovno revijo Varstvo narave. Vključujemo se v izobraževalne programe na vseh starostnih stopnjah. Z naravovarstvenimi akcijami in intervencijami izvajamo aktivnosti za izboljšanje stanja v naravi. Pripravljamo in izvajamo projekte, s katerimi kandidiramo tako na domačih kot mednarodnih razpisih. Pletemo močno mednarodno mrežo, s katero krepimo strokovno delo Zavoda ter povečujemo svojo vlogo in prepoznavnost doma in v tujini. Rezultate dela in znanje predstavljamo na domačih in mednarodnih konferencah oziroma kongresih. Vse naše aktivnosti predstavljamo na spletni strani www.zrsvn.si.

V projektu LIFE TO GRASSLANDS nosi Zavod vlogo prijavitelja oz. vodilnega partnerja.

http://www.zrsvn.si/

Zavod RS za varstvo narave

Vodja projekta Life to Grasslands
dr. Nika Debeljak Šabec
Naslov: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 95 42
E-pošta: nika.debeljak@zrsvn.si