Glavne aktivnosti

 • Identifikacija območij v zaraščanju, analiza kmetijske rabe in monitoring stanja habitatnih tipov
 • Komunikacija in mreženje lastnikov zemljišč in kmetovalcev z namenom zagotavljanja upravljanja na opuščenih zemljiščih
 • Najem in odkup opuščenih zemljišč (in nadaljnja brezplačna oddaja zemljišč v uporabo skladno z dogovorom) za zagotavljanje trajnostnega upravljanja travišč
 • Odstranjevanje zarasti/čiščenje zemljišč v različnih fazah zaraščanja
 • Zagotavljanje trajnostnega upravljanja travišč z usmerjanjem in nudenjem podpore (nabava opreme in strojev) na podlagi sklenjenih dogovorov z lastniki in najemniki
 • Obnova in vzpostavljanje travišč z ekstenzivnimi visokodebelnimi sadovnjaki (nabava sadik in zaščitne opreme, sajenje in izobraževanje na temo vzdrževanja)
 • Povezovanje kmetovalcev z namenom zagotavljanja upravljanja očiščenih površin in površin, kjer je raba neustrezna
 • Priprava načrtov kmetijskih gospodarstev za izbrane – zainteresirane kmetije
 • Priprava strokovnih podlag za kmetijsko okoljski program s področja trajnostnega upravljanja travišč za posamezna območja, ki bodo predložene na Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za okolje in prostor z namenom izboljšanja programa KOP OP ukrepov in prilagoditve le teh glede na značilnosti posameznih regij
 • Aktivnosti in načrt za vzpostavitev blagovne znamke in produktov vezanih na suha travišča, sadovnjake, pašo, košnjo (delavnice, trženje, promocija)
 • Promocijske in izobraževalne aktivnosti – sodelovanje in programi/pripomočki za šole, izobraževanja za kmetovalce, občine, komunikacija z odločevalci s področja kmetijstva in okolja na nacionalnem nivoju, oprema in vsebinska dopolnitev interpretacijskih in info točk/poti, publikacije