LIFE projekti v Sloveniji

Informacije o pripravi in izvajanju LIFE projektov najdete na spletni strani projekta LIFE Krepitev zmogljivosti, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor. Namenjen je vsem, ki jih program LIFE zanima in bi radi aktivno sodelovali v projektih kot prijavitelj, partner ali pa bi projekt morda le finančno podprli.

Spletna stran projekta: LIFE Krepitev zmogljivosti

 

Potekajoči LIFE projekti s ciljem ohranjanja narave:

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdnem prostoru

 • Akronim projekta: LIFE ARTEMIS
 • Številka projekta: LIFE15 GIE/SI/000770
 • Leto financiranja: 2015
 • Naslov projekta (ANG): Awareness Raising, Training and Measures on Invasive alien Species in forests
 • Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije
 • Partnerji: Zavod Symbiosis, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave.

Glavni cilj projekta je prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost s povečanjem osveščenosti javnosti in vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje za tujerodne vrste v gozdnem prostoru.

Več informacij na spletni strani projekta:

 

Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko

 • Številka projekta: LIFE13 NAT/SI/000314
 • Akronim projekta: LIFE Kočevsko
 • Leto financiranja: 2013
 • Naslov projekta (ANG): Conservation of Natura 2000 sites Kočevsko
 • Vodilni partner: Občina Kočevje
 • Partnerji projekta: Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije ter Ljudska univerza Kočevje.

Projekt »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko« ali krajše LIFE Kočevsko celovito obravnava aktivno varstvo območij Natura 2000 Kočevsko. Projekt se izvaja v okviru finančnega mehanizma LIFE+ in je eden izmed treh slovenskih projektov, ki so bili izbrani za sofinanciranje na razpisu LIFE+ 2013.Projekt bo potekal 54 mesecev, in sicer od 1.9.2014 do 28.2.2019. Celotna vrednost projekta znaša skoraj 2.3 mio EUR, od tega je 50 odstotkov sredstev iz programa LIFE+, Ministrstvo za okolje bo prispevalo 30 odstotkov, preostalih 20 odstotkov pa prispevajo projektni partnerji.Projektno območje Kočevsko je prepoznavno po svojih obširnih gozdovih in sodi med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije, pa tudi Srednje Evrope. Zaradi ohranjenosti, so v zavetju gozdov našle svoje pribežališče številne evropsko pomembne vrste, zato je celotno območje Kočevskega opredeljeno kot območje Nature 2000 tako po direktivi o pticah (SPA Kočevsko) kot tudi po direktivi o habitatih (SCI Kočevsko).

Več informacij na spletni strani projekta: http://life-kocevsko.eu/

 

Upravljanje in ohranitev populacije rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah

 • Številka projekta: LIFE13 NAT/SI/000550
 • Akronim projekta: LIFE DINALP BEAR
 • Leto financiranja: 2013
 • Naslov projekta (ANG): Population level management and conservation of brown bears in northern Dinaric Mountains and the Alps
 • Vodilni partner: Zavod za gozdove Slovenije
 • Partnerji projekta: Univerza v Ljubljani, Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.; ERICo Velenje, Ecological Research & Industrial Co-operation Ltd.; Research Institute of Wildlife Ecology University of Veterinary Medicine, Vienna; Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu;   Provincia Autonoma di Trento – Servizio Foreste e Fauna; Progetto Lince Italia; Regione del Veneto – Unità di Progetto Caccia a Pesca.

Povzetek projekta: V politično razdrobljenem območju Evrope je eden izmed glavnih ciljev ohranjanja in upravljanja z rjavim medvedom čezmejno sodelovanje in upravljanje na nivoju populacije. Žal je ta cilj pogosto težko doseči. To težavnost želimo preseči v okviru držav Hrvaške, Slovenije, Italije in Avstrije s pomočjo obsežnega LIFE+ projekta, ki je v večinskem delu sofinanciran s strani Evropske komisije (69%) in se dotika populacije rjavega medveda v Severnih Dinaridih in jugo-zahodnem delu Alp. Projekt LIFE DINALP BEAR traja od 1. julija 2014 do 30. junija 2019.

Več informacij na spletni strani projekta: http://dinalpbear.eu/sl/

 

Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji

 • Številka projekta: LIFE11 NAT/SI/000882
 • Akronim projekta: LIVEDRAVA
 • Leto financiranja: 2011
 • Naslov projekta (ANG): Riparian Ecosystem Restoration of the Lower Drava River in Slovenia
 • Vodilni partner: DOPPS – BirdLife Slovenia
 • Partnerji projekta: Vodnogospodarski biro Maribor; Drava – Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d.; Mestna občina Ptuj. Poleg partnerjev so sofinancerji projekta še Dravkse elektrarne Maribor d.o.o., Ministrstvo Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje ter Občina Ormož, projekt pa podpirajo Agencija republike Slovenije za okolje ter Občina Središče ob Dravi.

Cilj projekta Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave V Sloveniji – LIVEDRAVA je ohraniti in povečati populacije vrst, navedene v Prilogi I k direktivi o pticah in Prilogi II k direktivi o habitatih (ribe in hrošči), z upravljanjem habitatov obrečnih gozdov (Priloga I k direktivi o habitatih) ob spodnji Dravi v Sloveniji. Cilj je tudi izboljšati sodelovanje med najpomembnejšimi zainteresiranimi stranmi ob reki in obvestiti javnost o naravni vrednosti teh območij Natura 2000 ter pomenu njihove ohranitve.

Več informacij na spletni strani projekta: http://livedrava.ptice.si/