Program LIFE

LIFE je finančni instrument EU, ki je namenjen financiranju okoljskih in podnebnih ukrepov in sicer implementaciji in razvoju okoljske politike in zakonodaje Skupnosti ter integraciji okoljskih in podnebnih ukrepov v druge politike in s tem prispevati k trajnostnemu razvoju ter financiranju ukrepov in projektov z evropsko dodano vrednostjo. Trajal bo 2014-2020. Določen je z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta. Predlagan celotni proračun je 3,057,200,000 EUR.

Program je razdeljen v 2 podprograma, za okolje in za podnebne spremembe, za katera bodo sredstva namenjena v razmerju 75% : 25%. Podprogram za okolje in naravo ima 3 prednostna področja, Okolje in učinkovita raba virov, Narava in biotska raznovrstnost in Okoljsko upravljanje in informacije. Program LIFE še naprej ostaja glavni finančni mehanizem za izvajanje projektov v območjih Natura 2000, evropskem omrežju posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove.
Slovenija je v program LIFE vključena od leta 2000. Skupno smo od leta 2000 pridobili 35 projektov. To je za Slovenijo uspešna zgodba, saj smo z njimi pridobili dobrih 61 milijonov EUR za projekte na področju varovanja okolja ter ohranjanja biotske raznovrstnosti skupaj z omrežjem Natura 2000.

Evropska komisija je v letu 2014 objavila razpis in v letu 2015 zaključila postopek izbora projektov, katerim je dodelila finančna sredstva. Slovenija je na tem razpisu pridobila dva nova projekta v skupni vrednosti 5,7 milijonov EUR, na prednostnem področju Narava in biotska raznovrstnost je to projekt LIFE to Grasslands. Oba projekta sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

Podatki za EU

Po zaključenem postopku dodelitve sredstev, ki ga je izvedla Evropska komisija, je LIFE odbor je 21. 4. 2015 potrdil seznam projektnih prijav, ki jih je Evropska komisija predlagala za dodelitev evropskih sredstev iz razpisa LIFE 2014. Skupna vrednost podprograma za okolje za leto 2014 je 165 milijonov EUR. Evropska komisija je prejela skupno 1119 prijav, od tega 289 za prednostno področje Narava in biotska pestrost, 679 za prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov ter 151 za prednostno področje Okoljska politika in upravljanje. Na končnem seznamu za dodelitev sredstev iz tega podprograma je bilo 107 projektov, od tega 41 s področja Narava in biotska pestrost s 55% sredstev.

Program LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Podatki za Slovenijo

Na razpis LIFE v letu 2014 se je iz Slovenije prijavilo 21 projektov. V podprogramu za okolje jih je bilo 17 in sicer 4 za prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost, 6 za prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov in 7 za prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije. V podprogramu za podnebne ukrepe so se prijavili 4, vendar nobeden ni bil uspešen.

Program LIFE v Sloveniji:
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_2014_2020/

Pripravila: mag. Julijana Lebez Lozej, MOP, LIFE Nacionalna kontaktna točka za naravo in biodiverziteto