Rezultati projekta

Glavni cilj projekta »OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE SUHIH TRAVIŠČ V VZHODNI SLOVENIJI« je izboljšanje ohranitvenega stanja suhih travišč v vzhodni Sloveniji z odstranjevanjem prekomerne zarasti in vzpostavitvijo primerne trajnostne rabe suhih travnikov na projektnih podobmočjih (PPO) Haloze, Gorjanci, Kum in Pohorje.

Projekt je konkretizacija in nadgradnja obstoječega sistema upravljanja suhih travinj v Sloveniji preko Programa upravljanja območij Nature 2000 v Sloveniji (2015-2020). To bo vodilo do širjenja primerov dobre prakse na področju aktivnega upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji in drugod v regiji Srednje Evrope.

Pripravljalni ukrepi Akcija A.1 – Začetne analize, Akcija A.2 Naravovarstvene usmeritve za upravljanje tarčnih habitatnih tipov, Akcija A.3 – Vključevanje lastnikov v določitev območij in Akcija A.4 – Pridobivanje dovoljen so bili uspešno zaključeni.

Pripravili smo Akcijske načrte za izboljšanje stanja in zagotavljanje dolgoročnega upravljanja suhih travišč, katerih priloge so Naravovarstvena izhodišča za upravljanje suhih travišč (HT 6210 (*) in 6230 (*)) za vse štiri PPO (Akcija A.2). Naravovarstvena izhodišča za upravljanje so bila pripravljena z uporabo participativnega pristopa, pri čemer smo vključili strokovnjake, partnerje in ustrezne zainteresirane deležnike v proces priprave dokumentov. V okviru Akcije A.2 je bilo organiziranih 15 pripravljalnih in komunikacijskih delavnic.

Zunanji izvajalec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, je izvedel Začetno kartiranje tarčnih habitatnih tipov ter pripravil Metodologijo določanje stanja ohranjenosti ciljnih habitatov z uporabo indikatorskih vrst in njihovih referenčnih vrednosti s standardiziranimi terenskimi popisnimi obrazci (Akcija A.2). Začetno kartiranje je pokazalo, da je HT 6210 (*): v ugodnem stanju na 28,56 ha v Halozah; 7,16 ha na Kumu ter 0,46 ha na Gorjancih in v neugodnem stanju na 18,68 ha v Halozah; 3,66 ha na Kumu ter 0,72 ha na Gorjancih. Hkrati je analiza pokazala, da je stanje HT 6230 (*) na Pohorju ugodno na 48,99 ha ter neugodno na 40,67 ha.

Skupno je bilo razposlanih 7.533 začetnih ali dodatnih informacij  o napredovanju projekta na različne naslove. Projektno osebje pa je opravilo več kot 1200 obiskov kmetij (Akcija A.3).

Za aktivno vključevanje kmetov / lastnikov v izvedbene aktivnosti projekta, se kmetom / latnikom omogoča sledeče aktivnosti: odstranitev prekomerne zarasti in multifunkcijska tradicionalna raba suhih travišč s košnjo, pašo in visokodebelnimi sadovnjaki.

Za namene promocije vključitve kmetov in lastnikov v aktivnosti projekta smo izvedli 21 lokalnih delavnic: 9 na PPO Haloze, 5 na PPO Gorjanci, 4 na PPO Kum in 3 na PPO Pohorje. Na lokalnih delavnicah je sodelovalo 356 kmetov / lastnikov zemljišč.

Za zagotovitev preglednosti za vključitev lastnikov / kmetov v projektne dejavnosti smo projektni partnerji pripravili Javni poziv za vključitev aktivnosti projekta LIFE TO GRASSLANDS v projekt, ločeno za vsako PPO (ukrep Akcije A.3). Prav tako smo pripravili Protokol za ocenjevanje vlog. Javni poziv je dostopen na http://www.lifetograsslands.si/javni-poziv-za-vkljucevanjeprijavo-kmetov-v-izvedbene-akcije-projekta/.

Z namenom zagotovitve dolgoročnega trajnostnega upravljanja suhih travišč smo odkupili oziroma zakupili 27
ha opuščenih zemljišč v Halozah in 2,3 ha na Gorjancih (Akciji B.1 in B.2).

S precejšnjim naporom projektnega osebja smo skupaj na vseh štirih podobmočjih preko vključevanja kmetov v aktivnosti projekta in Sporazumov o vključitvi v aktivnosti projekta podpisali 163 sporazumov o vključitvi lastnikov kmetij, v Halozah 100, na Kumu 30, na Gorjancih 18 in na Pohorju 15. S tem smo dolgoročno trajnostno upravljanje travišč zagotovili na 678 ha s čimer smo krepko presegli cilj, ki je bil 517 ha.

Z namenom zagotovitve dolgoročnega trajnostnega mulltifunkcijskega upravljanja suhih travišč s pašo, pozno košnjo in obnovo visokodebelnih travniških sadovnjakov bomo kmetom v neodplačno rabo dali pašno opremo, kosilnice, sadike visokodebelnih sadnih sort ter omogočili odstranjevanje zarasti in pomladitveno rez starih dreves.

Jeseni 2017 smo na vseh PPO pričeli z aktivnostjo odstranjevanja zarasti. V teh letih smo odstranili zarast na 16 ha zarasti na Gorjancih, 47 ha v Halozah, 20 ha na Kumu in 53 ha na Pohorju. Skupno smo očistili zarast na več kot 136 ha zaraščenih travniških površin (Akcija C.1).

Izvedli smo 23 prostovoljnih naravovarstvenih akcij odstranjevanja zarasti.

Izvedli smo javne razpise za nakup pašne opreme in prikolic za prevoz živine ter drobnice, ki jo skladno s podpisanimi Sporazumi dobavljamo kmetom oz. podpisnikom Sporazumov na Halozah, Kumu in Pohorju. Prav tako smo nakupili tudi 6 prikolic za prevoz živine/drobnice ter jih predali kmetom. Skupaj smo kmetom v neodplačno rabo dali 110 km ograj za govedo in drobnico  (Akcija C.2Dolgoročno upravljanje).

V skupno neodplačno rabo kmetom smo dali 5 gorskih kosilnic, 1 mulčer, 1 traktorsko kosilnico (4 gorski kosilnice v Halozah, 1 gorska kosilnica in 1 mulčer na Kumu, ter 1 traktorska na Gorjancih) in več nahrbtnih kosilnic.

Preko podpisanih sporazumov smo zagotovili sadnjo 41 ha novih in obnovo 44 ha visokodebelnih sadovnjakov, obrezovanje več kot 780 starih sadnih dreves (zunanji izvajalec Zavod  Jabolko) ter dobavo okvirno 3.500 sadik starih sadnih sort, ki jih je v ta namen nacepil zunanji izvajalec Kartuzija Pleterje (Akcija C.3 – Obnova tradicionalnih sadovnjakov). Prav tako smo izvedli 10 prostovoljnih akcij sadnje sadik ter 15 delavnic predstavitev rezi visokodebelnih sadnih dreves.

V okviru Akcije C.4 je bil spomladi 2017 ustvarjen spletni portal http://www.travisca.haloze.org/ z informacijami o poteku projekta, finančnem mehanizmu LIFE in omrežju Natura 2000 ter za povezovanje zainteresiranih lastnikov zemljišč, kmetovalcev in potencialnih upravljalcev iz območja Haloz.

Skupaj s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ptuj smo pripravili 49 Načrtov kmetij (Haloze 30, Pohorje 7, Gorjanci 2, Kum 10), katerega glavni cilj je omogočiti kmetiji ekonomsko uspešno kmetijsko dejavnost ob upoštevanju ciljev ohranjanja ekstenzivnih (suhih) travišč (Akcija C.5).

Pripravili smo strokovno usklajen predlog rezultatsko usmerjenega kmetijsko-okoljskega ukrepa za suha travišča. To je prvi predlog rezultatsko usmerjenega kmetijsko-okoljskega ukrepa v Sloveniji. Ukrep smo predstavili Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, kot tudi na drugih mednarodnih dogodkih. Ob pomoči projekta je bila postavljena spletna stran mednarodne mreže za rezultatsko usmerjene KOP-ukrepe
(Result based paymets network – »RBP network«) – https://www.rbpnetwork.eu/. V sklopu spletne strani je
predstavljenih več različnih pristopov rezultatsko usmerjenih shem, ki se izvajajo v evropskih državah. Vključeni
so tudi pogledi kmetov, vključenih v RBP-ukrepe (Akcija C.6).

Zunanji izvajalec, podjetje ProVITAL d.o.o., je pripravil razvojno ekonomsko študijo za kolektivno blagovno znamko v Halozah »S haloških bregov/lazov«, katere namen je označevanje izvora živil in gradiv ter lokacije pridelave pridelkov in izdelave živilskih in rokodelskih izdelkov ter ponudbe storitev, ki se nanašajo na suha travišča in druga vrstno bogata travišča v Halozah. Gre za surovine in izdelke s kmetij, ki s svojim ekstenzivnim načinom gospodarjenja vzdržujejo haloška suha travišča in si prizadevajo za njihovo dolgoročno ohranjanje. Na drugih projektnih podobmočjih Kum, Pohorje in Gorjanci smo za zainteresirane deležnike izvedli delavnico prenosa znanj z oblikovanja znamke v Halozah (Akcija C.7).

Zunanji izvajalec, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, je pripravil primerjavo začetnega in končnega socio-ekonomskega stanja na projektnih območij z naslovom Analiza socialno-ekonomskih vplivov projektnih aktivnosti na lokalno gospodarstvo in prebivalstvo (Akcija D.2).

Zunanji izvajalec, Zavod iskriva, iskrišče za razvoj lokalnih potencialov, je v okviru Akcije D.3 pripravil primerjavo ekosistemskih funkcij projektnih pod območij med stanjem ob začetku in koncu projekta z naslovom Ocena vplivov projektnih aktivnosti na ekosistemske storitve suhih travišč (Akcija D.3).

Postavili smo 5 interpretacijskih točk oziroma poti (2 Haloze, 1 Kum, 1 Gorjanci in 1 Pohorje) z namenom izobraževanja. Te bodo tudi v prihodnje osveščale o pomenu suhih travišč in zapuščini projekta (Akcija E.4).

Projektni spletni strani www.lifetograsslands.si in http://www.travisca.haloze.org/ sta dostopni; prva tudi z angleško in hrvaško podstranjo. Enorna grafična podoba v kombinaciji dosledne uporabe logotipa finančnega okvirja LIFE in omrežja Natura 2000 zagotavlja prepoznavnost projekta in zvišuje zavednost glede pomena ohranjanja narave (Akcija E.5).

Ozaveščanje in izobraževanje mladih in usposabljanje šolskih delavcev poteka v skladu s časovnim načrtom izvedbe projekta. Pripravili smo:

Projektno osebje na projektnih organiziralo več kot 30 dogodkov (predstavitve, delavnice ali naravoslovni dnevi na terenu) za otroke in učitelje. V projektnih prireditvah je sodelovalo več kot 1.000 otrok in preko 100 učiteljev. Zavod RS za varstvo narave je pripravil izobraževalni program za učitelje »Suha travišča kot model za pouk spoznavanja okolja, naravoslovja in biologije«, ki je dostopen na http://www.lifetograsslands.si/rezultati-projekta/publikacije/  Program je bil vpisan v nacionalni »Katalog dodatnih izobraževalnih programov in usposabljanj za izobraževalne delavce« (KATIS) pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport. Uspešna vključitev »suhih travnikov kot vzorca učenja o okolju in biologiji« v uradne nacionalne izobraževalne programe je velik dosežek za projekt (Akcija E.6).

V okviru Akcije E.7 smo vzpostavili in opremili tri informacijske sobe, Haloze, Pohorje in Gorjanci ter eno projektno učilnico na Kumu. Namen vzpostavitve je informiranje nacionalne, lokalne in splošne javnosti o pomembnosti suhih travišč, habitatov in vrst kot tudi promoviranje Nature 2000, projekta LIFE TO GRASSLANDS. Na vzpostavljenih informacijskih sobah in učilnici se že izvajajo različne predstavitve in delavnice.

Mednarodna konferenca »Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč« je potekala med 15. in 17. majem 2019. Konference se je udeležilo prek 130 ljudi iz 6 držav. Namen konference je bil spodbujati dolgoročno večnamensko upravljanje travišč, mreženje strokovnjakov ter izmenjavo znanj in izkušenj o trajnostnem upravljanju travišč, vključno z vsemi izzivi sodobnih kmetijskih praks.

Skupinska slika udeležencev konference
Skupinska slika udeležencev konference

17. septembra smo v sklopu projekta organizirali zaključno srečanje projekta LIFE TO GRASSLANDS v Grand hotel Primus na Ptuju. Srečanje je potekalo v dveh glavnih sklopih, dopoldanskem in popoldanskem, z vmesno novinarsko konferenco. Dogodka se je udeležilo 85 udeležencev. Dogodek je bil organiziran skladno z navodili NIJZ za preprečitve širjenja bolezni COVID-19.