Pregled izvedenih aktivnosti

Na območju Gorjancev smo očistili 16 ha zaraščenih oz. zaraščajočih se površin. Lastniki bodo 34 ha
košenic upravljali skladno z naravovarstvenimi usmeritvami, ki smo jih izdelali tudi na podlagi pretekle
prakse upravljanja travišč na tem območju. V okviru projekta smo odkupili dobra 2 ha košenic, ki jih
bo upravljal projektni partner Društvo Gorjanske košenice. V neposredni bližini planinskega doma na
Miklavžu pa smo obnovili in razširili obstoječi sadovnjak.