Pregled izvedenih aktivnosti

Pri projektu smo odstranili zarast in revitalizirali več kot 47 ha zaraščenih travniških površin. S podpisom
sporazuma o vključitvi v projekt bo 100 kmetij zagotovilo dolgoročno sonaravno upravljanje 240 ha
suhih travišč. Odkupili oziroma zakupili smo 27 ha zemlje na območju opuščenega posestva Čerinovo,
ki jih bo upravljal projektni partner PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro skupaj s še enim kmetijskim
gospodarstvom. Kmetijam, vključenim v projekt, smo v skupno in neodplačno uporabo dali štiri gorske
kosilnice, deset kosilnic na nitko in štiri prikolice za prevoz živine med pašniki ter pašno opremo (92
km ograje za drobnico in govedo, električne pastirje ter opremo za napajanje živine). S pomladitvenim
obrezovanjem 588 starih dreves in sadnjo 3200 sadik starih avtohtonih sadnih sort smo obnovili ali na
novo vzpostavili 80 ha visokodebelnih travniških sadovnjakov. Postavljenih je bilo deset hotelov za
žuželke, pripravljenih 30 načrtov kmetij ter izdelana razvojno-ekonomska študija in aktivnosti, vezane za
razvoj kolektivne blagovne znamke za izdelke s suhih travišč Haloz.