Pohorje

Područja Natura 2000:map_area_pohorje

  • POO Pohorje (SI30000270)
  • POV Pohorje (SI5000006)

Prioritetni stanišni tip:

Vrsno bogati travnjaci s prevladavajućom tvrdačom (Nardus stricta).

Vrsno bogati travnjaci jedan su od najraširenijih stanišnih tipova u EU jer se pojavljuju u čak 24 države članice i u 6 različitih bioregija. Obuhvaćaju puno različitih podtipova koji se nalaze u brojnim ekološkim uvjetima. Uglavnom je riječ o oligotrofnim staništima na ravnom tlu. Dugoročno postojanje stanišnog tipa uglavnom je usko povezano s tradicijom pašnjarstva i ekstenzivnog poljodjelstva. U Sloveniji se taj stanišni tip nalazi u pet područja Natura 2000 na ukupno procijenjenoj površini od oko 3000 ha. U području Pohorja prevladava tip supkontinentalnih brdskih travnjaka tvrdače (Nardo-Agrostion tenuis Silinger 1933).

Oligotrofni travnjaci u planinskom pojasu Pohorja, koji su karakteristični za visoka područja i koji su nastali kao posljedica tradicionalnog iskorištavanja (ispaša, košnja) u primarno šumskom području, važno su stanište. Karakteristična i prevladavajuća vrsta ovih travnjaka je tvrdača (Nardus stricta). Osim tvrdače, susrećemo i druge trave i travama srodne vrste, npr. vlasulja nacrvena (Festuca rubra), obična busika (Deschampsia caespitosa), poljska bekica (Luzula campestris) i sl. U busenima su karakteristične montanske i subalpinske biljne vrste zbog kojih su travnjaci šareni i privlačni (npr. Arnica montana, Lychnis flos-cuculi, Gentiana spp., Hieracium aurantiacum i sl.).

Na Pohorju se u području planina i gorskih travnjaka susrećemo s napuštanjem poljoprivrednog iskorištavanja zemljišta, što s jedne strane predstavlja mijenjanje kulturnog krajolika, a s druge strane osiromašuje brojnost biljnih i životinjskih vrsta, tipičnih za ovo područje. Područja dobivaju nove funkcije i sadržaje, zato je potrebno uskladiti interese npr. turizam, poljoprivreda, šumarstvo, lovstvo i zaštita prirode. Projektom planiramo dugoročno poboljšati način gospodarenja travnjacima, kao i obnovu zaraslih područja. Projektno potpodručje obuhvaća 992 ha površina na grebenima i zaravnima između Rogle i Ribničkog vrha.

Prijetnje:

  • napuštanje zemljišta / niski intenzitet gospodarenja
  • eutrofikacija zemljišta
  • pašni sustav (opterećenje…)
  • neusmjeren razvoj turizma
  • skupljanje šumskih plodova.

Kontakt

Lokalni koordinator za projektno potpodručje Pohorje

Sebastjan Štruc, OE Maribor
Adresa: Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
Telefon: + 386 2 29 272 94
E-pošta: sebastjan.struc@zrsvn.si