Rezultati projekta

Glavni cilj projekta »ZAŠTITA I UPRAVLJANJE SUHIM TRAVNJACIMA U ISTOČNOJ SLOVENIJI« je  poboljšanje statusa očuvanosti suhih travnjaka u istočnoj Sloveniji uklanjanjem viška vegetacije te uspostavom odgovarajućeg održivog korištenja suhih travnjaka na projektnim podpodručja (PPO) Haloze, Gorjanci, Kum i Pohorje.

Ovaj projekt je konkretizacija i nadogradnja postojećeg sustava upravljanja suhim travnjacima u Sloveniji za kojeg je osnovica Program upravljanja NATURA 2000 područjima u Sloveniji (2015-2020). To će dovesti do širenja dobre prakse na području aktivnog upravljanja Natura 2000 područjima u Sloveniji i drugdje u regiji Srednje Europe.

Pripremne mjere akcije, Akcija A.1 – Inicijalne analize i akcija A.2 Okolišne smjernice za upravljanje ciljnim stanišnim tipovima, su uspješno završene. Pripremne mjere, Akcija A.3 – Uključivanje vlasnika u određivanju područja i A.4 Akcija – Dobivanje dozvola, su u tijeku (sukladno projektnom rasporedu).

Pripremili smo Akcijski plan za poboljšanje stanja i osiguravanje dugoročnog upravljanja suhim travnjacima, s prilogom Okolišna polazišta za upravljanje suhim travnjacima (HT 6210 (*) i 6230 (*)) za sve četiri PPO (Akcija A.2). Smjernice za upravljanje okolišem pripremljene su pomoću participativnog pristupa, koji uključuje stručnjake, partnere i relevantne dionike u proces pripreme dokumenata. U okviru Akcije A.2 bilo je organiziranih 15 pripremnih i komunikacijskih radionica.

Vanjski izvođač, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, je napravio početno mapiranje ciljnih  staništa tipova te razvio metodologiju za određivanje statusa očuvanja staništa pomoću indikatorskih vrsta i njihove referentne vrijednosti na standardiziranim terenskim popisnim obrascima (Akcija A.2). Početno je mapiranje pokazalo, da je HT 6210 (*) u povoljnom stanju na 28,56 ha u Halozah; 7,16 ha u Kumu i 0,46 ha Gorjancih, te u nepovoljnom stanju 18,68 ha Halozah; 3,66 ha na Kumu i 0,72 ha na Gorjancih. Istovremeno je analiza pokazala, da je situacija HT 6230 (*) na Pohorju povoljna na 48,99 ha te nepovoljna na  40,67 ha.

Sveukupno je na različite adrese bilo podijeljeno 7.533 informacija o projektu, početnih informacija te dodatnih informacija o napretku projekta. Osoblje projekta posjetilo je 583 poljoprivrednih gospodarstava.

Aktivnim sudjelovanjem poljoprivrednicima/vlasnicima u provedbi projektnih aktivnosti, pruža se sljedeće aktivnosti: odstranjivanje prekomjerne vegetacije i višenamjensko korištenje tradicionalnog suhog travnjaka pomoću košnje, ispaše i sadnje voćaka visokostablašica.

Za potrebe promicanju uključivanja poljoprivrednika i vlasnika u projektne aktivnosti provedene su lokalne radionice: 9 na PPO Haloze, 5 na PPO Gorjanci, 4 na PPO Kum i 3  na PPO Pohorju. Na lokalnim radionicama sudjelovalo je 356 poljoprivrednika / zemljoposjednika.

Kako bi se osigurala transparentnost uključivanja vlasnika / poljoprivrednika u projektne aktivnosti projektni partneri pripremili su Javni poziv za njihovo uključivanje u aktivnosti projekta LIFE TO GRASSLANDS (mjera Akcije A.3). Također smo pripremili Protokol za ocjenu prijava. Javni poziv dostupan je na adresi http://www.lifetograsslands.si/javni-poziv-za-vkljucevanjeprijavo-kmetov-v-izvedbene-akcije-projekta/

Uz veliki napor projektnog osoblja do sada smo uspjeli potpisati 81 Ugovor o uključivanju u projektne aktivnosti sa 181 poljoprivrednika / vlasnika, suvlasnika zemljišta.

Potpisivanje ugovora Uključivanjem poljoprivrednika u aktivnosti projekta te sklapanjem Ugovora o uključivanju u projektne aktivnosti, do sada smo uspjeli osigurati održivo upravljanje suhim travnjacima na 518 ha zemlje.

Kako bismo osigurali dugoročno održivo multifunkcionalno upravljanje suhim travnjacima(livadama) ispašom, kasnom košnjom te obnovom travnjačkih voćnjaka voćkama visokostablašicama, pružat ćemo poljoprivrednicima opremu za ispašu, kosilice, sadnice sorti voćaka visokostablašica i omogućiti sprečavanje zarašćivanja te proljetno obrezivanje starih stabala.

U jesen 2017, započeli smo na svim PPO-sima s krečenjem zaraštenih terena te smo do sada iskrčili 5,3 hektara u Gorjancima i 0,67 hektara u Halozama. Također smo proveli 11 volonterskih akcija  iskorjenjivanja.

Proveli smo javne pozive za kupnju pašničke opreme  i prikolica za prijevoz stoke i ovčjeg mesa, koji smo u skladu s potpisanim ugovorima dostavili poljoprivrednicima – potpisnicima Sporazuma u Halozama, Kumu i Pohorju. Također smo kupili prikolice za prijevoz stoke / sitne stoke i predali ih poljoprivrednicima (Akcija C.2 – Dugoročno upravljanje). Sveukupno ćemo poljoprivrednicima na besplatno korištenje dati 103 km ograde za stoku i sitnu stoku.

Za zajedničko besplatno korištenje poljoprivrednicima smo osigurali 4 planinarske kosilice i 1 drobilicu za granje (2 planinske kosilice u Halozama, 1 na Kumu i 1 u Gorjancima).

Putem potpisanih ugovora osigurali smo sadnju na 26 ha novih te obnovu 33 ha voćnjaka visokostablašica, obrezivanje 780 starih voćaka (vanjski izvođač Zavod Jabolko) i isporuku približno 3.500 sadnica starih voćnih sorti, koje je za tu svrhu se cijepio vanjski izvođač Kartuzija Pleterje (Akcijski C. 3 – Revitalizacija tradicionalnih voćnjaka). Također smo proveli 8 volonterskih akcija sadnje sadnica, 15 radionice prezentacije rezidbe voćaka visokostablašica.

Započeli smo pripremu Poljoprivrednih planova (Akcija C.5) i pripremili stručni prijedlog agro-okolišne mjere za suhe travnjake, koji je predstavljen predstavnicima Ministarstva okoliša i prostornog uređenja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i prehrane, Agencije za poljoprivredna tržišta i ruralni razvoj te Poljoprivrednoj i šumarskoj komori Slovenije (Akcija C.6).

Vanjski izvođač, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, je izradio Izvješće o početnom društveno-ekonomskom stanju projektnih područja (Akcija D.2). U okviru Akcije D.3, vanjski izvođač, Zavod iskriva, iskrišče za razvoj lokalnih potencialov, je izradio Izvješće o početnom statusu funkcija ekosustava projektnih područja.

Web stranice projekta www.lifetograsslands.si  i http://www.travisca.haloze.org/  su dostupne; prva s engleskom i hrvatskom podstranicom (Akcija E.5).

Podizanje svijesti i obrazovanje mladih ljudi i osposobljavanje školskih djelatnika u skladu je s vremenskim planom provedbe projekta. Pripremili smo:

Projektno osoblje organizovaloje više od 30 događaja (prezentacija, radionica ili prirodo-znanstvenih dana na terenu) za djecu i nastavnike. Više od 1.000 djece i više od 100 učitelja sudjelovalo je u projektnim događajima. Institut Republike Slovenije za očuvanje prirode pripremio je edukativni program za nastavnike “Suhi travnjaci kao model učenja o okolišu, znanosti i biologiji” koji je dostupan na http://www.lifetograsslands.si/rezultati-projekta/publikacije/. Program je upisan u nacionalni „Katalog dodatnih obrazovnih programa i obuke za obrazovne djelatnike“ (KATIS) u Ministarstvu obrazovanja, znanosti i športa. Uspješna integracija “suhih livada kao modela za učenje o okolišu i biologiji” u službene nacionalne obrazovne programe glavno je postignuće projekta.

 

U okviru Akcije E.7, uspostavljene su i opremljene dvije informativne prostorije, Haloze i Pohorje te jedna učionica u Kumu (u Gorjancima je uspostavljanje informativne sobe još u tijeku). Svrha osnivanja istih je informiranje nacionalne, lokalne i opće javnosti o važnosti suhih travnjaka, staništa i vrsta, kao i promocija Natura 2000, projekta LIFE TO GRASSLANDS. U uspostavljenim informativnim sobama i učionicama već se provode različite prezentacije i radionice.