Poljoprivredno-šumarski zavod Ptuj

kgz-ptujKGZS – Zavod Ptuj, je pomembna strokovna inštitucija pri načrtovanju in izvajanju razvoja kmetijstva in podeželja v Podravski regiji. Zavod, je bil na podlagi Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ustanovljen leta 2000. Ustanovljen, je bil kot regijski javni zavod za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, gozdarstva in ribištva in drugih nalog v skladu s pridobljenimi koncesijami na območju občin podravske regije.

Zavod je skozi leta delovanja dobival najrazličnejše oblike delovanja. Prvi začetek delovanja zavoda štejemo leto 1953, ko se je ustanovila Okrajna veterinarska ambulanta Ptuj. Območje ki ga KGZS Zavod Ptuj pokriva je raznoliko, tako so ugodni podnebni in talni pogoji za govedorejo, prašičerejo, drobnico, rejo perutnine, poljedelstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in razne dopolnilne dejavnosti, povezane z osnovno kmetijsko proizvodnjo.

Področje zajema Dravsko in Ptujsko polje, gričevnati del Slovenskih goric in Haloz ter hribovite predele Pohorja in Kozjaka. Na področju kmetijskega svetovanja pokriva območja Ptuja, Ormoža, Lenarta v Slov. Goricah, Slovenske Bistrice in Radelj ob Dravi. Živinorejski del, pa zajema še celotno območje Maribora.

V okviru zavoda deluje kmetijska svetovalna služba ter oddelek za živinorejo s selekcijo in kontrolo mlečnosti, osemenjevalni center s proizvodnjo bikovega semena za lisasto pasmo in merjaščevega semena, laboratorij za mleko, laboratorij za analizo tal in krme in oddelek za vodenje knjig na kmetiji.

Med pomembnejše naloge delovanja zavoda sodijo: zastopanje interesov uporabnikov storitev na področju kmetijstva , izboljšanje strokovnega znanja in poslovnih odločitev uporabnikov javnih storitev, skrb za ohranjanje podeželja in razvoj kmetijstva in živinoreje, varovanje okolja in spodbujanje ekološkega kmetovanja, uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, spodbujanje pomena kmetijstva, kot pomembne gospodarske panoge v regiji, ter osveščanje potrošnika o kvaliteti pridelave doma pridelane hrane.

KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

Peter Pribožič
Adresa: Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
Telefon: 02 749 36 22
E-pošta: peter.pribozic@kgz-ptuj.si