Sufinancira

Ministarstvo okoliša i prostornog uređenja, kao nadležno tijelo za program LIFE+ u Sloveniji, vrlo aktivno pristupa poticanju pripreme projekata za program LIFE+ informiranjem najšireg kruga zainteresiranih, pripremom radionica za sudionike, pomažući u pripremi kvalitetnih projektnih prijedloga, a potvrđene projekte također i sufinancira.

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije

Dunajska 48
1000 Ljubljana
Kontaktna osoba za Prioritetno područje priroda i biološka raznolikost: mag. Julijana Lebez Lozej
E-pošta: julijana.lebez-lozej@gov.si