O Naturi 2000

Biološka raznolikost u Europi u stalnom je padu. Nestaju poplavne šume, močvarni travnjaci, mijenja se kulturni krajolik. Na udaru su uglavnom lakše dostupna područja i životni okoliš koji je sa stajališta gospodarstva manje zanimljiv. Zbog toga smo brojne biljne i životinjske vrste gurnuli na rub egzistencije. Neke i preko ruba, tako da povratka više nema.

Da bi zaustavila i okrenula trend izumiranja biljnih i životinjskih vrsta, Europska unija osnovala je mrežu područja Natura 2000. Mrežom zaštićenih područja države članice EU-a sudjeluju u zaštiti ugroženih vrsta bez obzira na državne granice.

Što je Natura 2000?

Europska Direktiva o pticama prihvaćena je 1979. godine. Njezin je cilj zaštititi slobodno živuće ptice i njihov najvažniji životni okoliš. Štiti i ptice selice – ne samo njihova gnjezdišta, nego i zimovališta i puteve prelijetanja.

Nakon ove direktive usvojene su i druge direktive o zaštiti biljnih i životinjskih vrsta. Godine 1992. usvojena je europska Direktiva o staništima, koja definira mjerila za zaštitu rijetkih, ugroženih ili endemičnih vrsta slobodno živućih životinja i biljaka te stanišnih tipova.

Obje direktive zajedno tvore okvir za zaštitu prirode – mrežu Natura 2000. Na temelju tih odredbi u Europi je zaštićeno više od 1000 rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta te 200 stanišnih tipova na njihovu cjelokupnom prirodnom području.

Slovenija je prva proglasila područja Natura 2000 prilikom ulaska u Europsku uniju 2004. godine. Danas u Sloveniji imamo 354 područja, od toga su 323 područja proglašena na temelju Direktive o staništima i 31 na temelju Direktive o pticama.

U mrežu Natura 2000 u Sloveniji uvršteno je 114 biljnih i životinjskih vrsta te 60 stanišnih tipova. Na temelju Direktive o pticama uvršteno je i 119 ptičjih vrsta. Područje Natura 2000 pokriva 37 % površine Slovenije, što je najviše u Europskoj uniji. Područja obuhvaćena Direktivom o staništima više se puta podudaraju s područjima obuhvaćenim Direktivom o pticama.

Upravljanje područjima Natura 2000

Kako bismo u cijelosti iskoristili potencijale Nature 2000, važno je da su u upravljanje uključeni svi zainteresirani sudionici. Natura 2000 ne uvodi nove sustave i nove prakse. Priroda je u tim područjima u većoj mjeri očuvana zbog aktivnosti u prošlosti. Zato je danas u većini slučajeva potrebno nastaviti s postojećim praksama (bavljenje poljoprivredom, šumarstvom) ili su potrebne manje prilagodbe postojećih aktivnosti ako želimo da iskorištavanje zemljišta bude spojivo s ciljevima očuvanja prirode.

U nekim su područjima potrebne i veće mjere. U tim se područjima moramo odlučiti za promjene kojima ćemo spriječiti daljnje propadanje životnog okoliša ili ih obnovom vratiti u prijašnje povoljno stanje.

Važno je da ljudi, koji žive i rade u područjima koja su u mreži Natura 2000, sudjeluju u prihvaćanju odluka o dugoročnom upravljanju tim područjima. Vlasnici zemljišta, lokalne zajednice, državna tijela, industrija, planinari, biciklisti i druge rekreativne skupine, čuvari prirode i pojedinci – svi imamo važnu ulogu u provođenju Nature 2000 i sprječavanju gubitka biološke raznolikosti. Čovjek je dio prirode. Zbog toga je suradnja između prirode i čovjeka neophodna.

Većina područja iz mreže Natura 2000 dragocjena je upravo zbog načina njihova dosadašnjeg upravljanja. Zato je važno osigurati da se tradicionalne aktivnosti (npr. ekstenzivno poljodjelstvo) nastave i u budućnosti.

Više informacija o Naturi 2000 u Sloveniji možete pronaći u publikaciji mag. Mateje Nose Marolt: NATURA 2000 v Sloveniji – ljudje z naravo, narava za ljudi.

Više informacija dostupno je i na www.natura2000.si