ZRSVN

Logo_ZRSVN_bel_robZavod Republike Slovenije za varstvo narave (hrv. Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode) stručna je institucija osnovana na temelju Zakona o zaštiti prirode. Sedam područnih jedinica osigurava kvalitetnu pokrivenost terena u području cijele Slovenije. Rad područnih jedinica zaokružuje rad Središnje jedinice koja brine o koordinaciji i kompletnom radu Zavoda izvana i iznutra.

Posebnu pozornost posvećujemo mjerama za očuvanje prirode te najugroženijim područjima i vrstama. U našem radu stremimo stručnosti, objektivnosti i dijalogu te uspostavljanju kvalitetnih odnosa s donositeljima odluka i javnošću. Surađujemo s ministarstvima i drugim državnim institucijama, lokalnim zajednicama, nevladinim organizacijama, edukacijskim ustanovama i stručnjacima s drugih područja.

Zavod, preko mjera za očuvanje prirode, bitno utječe na planiranje i uređenje prostora te iskorištavanje prirodnih dobara. Najviše smjernica izrađujemo za općinske i državne prostorne dokumente na svim razinama planiranja. Smjernice sadrže usmjerenja, preporuke i uvjete za provedbu predviđenih zahvata. Izrađujemo stručne podloge s područja zaštite prirode za resorno ministarstvo i druge državne institucije, mišljenja o prihvatljivosti zahvata u okolišu, mišljenja na temelju općinskih akata te druga mišljenja i suglasnosti. Surađujemo u upravljanju zaštićenim područjima. Pratimo stanje očuvanja prirode, brinemo o zaštiti vrsta i njihovih staništa te prirodnih vrijednosti. U tome nam pomaže Atlas zaštite prirode – informacijski sustav za pregledavanje i uređivanje podataka sa sadržajem zaštite prirode.

Provodimo različite međunarodne konvencije (Konvencije o biološkoj raznolikosti, Konvencije o zaštiti Mediteranskog mora, Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim slobodno živućim životinjskim i biljnim vrstama – CITES i sl.) te europske direktive, kao što je NATURA 2000 s Direktivom o pticama i Direktivom o staništima.

Predstavljamo i educiramo o održivom odnosu između prirode i čovjeka. Participativnom komunikacijom uključujemo stručnu, zainteresiranu i opću javnost. Izdajemo publikacije – letke, brošure, stručnu reviju Zaštita prirode (slov. Varstvo narave). Uključujemo se u edukacijske programe na svim stupnjevima starosti. Akcijama očuvanja prirode i intervencijama provodimo aktivnosti za poboljšanje stanja u prirodi. Pripremamo i provodimo projekte kojima sudjelujemo na domaćim i stranim natječajima. Gradimo vrlo jaku međunarodnu mrežu, kojom jačamo stručni rad Zavoda i povećavamo svoju ulogu i prepoznatljivost u zemlji i inozemstvu. Rezultate rada i znanje predstavljamo na domaćim i međunarodnim konferencijama i kongresima. Sve naše aktivnosti predstavljene su na internetskoj stranici www.zrsvn.si.

U projektu LIFE TO GRASSLANDS Zavod ima ulogu podnositelja odnosno vodećeg partnera.

http://www.zrsvn.si/

Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode

Voditeljica projekta LIFE TO GRASSLANDS
dr. Nika Debeljak Šabec
Adresa: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Telefon: + 386 1 230 95 42
E-pošta: nika.debeljak@zrsvn.si

Voditeljica administracije projekta LIFE TO GRASSLANDS
Andreja Rožnik
Adresa: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Telefon: + 386 1 230 95 48
E-pošta: andreja.roznik@zrsvn.si