Utrinki z Zaključnega srečanja projekta LIFE TO GRASSLANDS

IMG_1797

17. septembra smo v sklopu projekta organizirali zaključno srečanje projekta LIFE TO GRASSLANDS v Grand hotel Primus na Ptuju. Srečanje je potekalo v dveh glavnih sklopih, dopoldanskem in popoldanskem, z vmesno novinarsko konferenco. Poleg predstavnikov vodilnega partnerja Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) in projektnih partnerjev KGZS Zavoda Ptuj (KGZ Ptuj), PRJ HALO podeželskega razvojnega jedra (PRJ HALO), krajevne skupnosti Dobovec (KS Dobovec) in Društva Gorjanske košenice (DGK), so se dogodka udeležili tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predstavniki Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, SiDG, Agencije RS za kmetijske trge, župani/predstavniki občin ter predstavniki različnih krajinskih in regijskih parkov. Dogodek je bil organiziran skladno z navodili NIJZ za preprečitve širjenja bolezni COVID-19, zato je je bilo število udeležencev v posameznih sklopih in s tem tudi dvoranah, omejeno na maksimalno 50 oseb.

Dopoldanski del:

Po uvodnem nagovoru mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktorja Zavoda RS za varstvo narave, je vodja projekta LIFE TO GRASSLANDS dr. Nika Debeljak na kratko predstavila projekt v splošnem in skupne rezultate. Sledile so predstavitve po posameznih projektnih podobmočjih (PPO). Predstavitev izvedenih del za PPO Haloze so izvedli Monika Podgorelec (ZRSVN), Jernej Golc (PRJ HALO) in Barbara Štajner (KGZS Zavod Ptuj). Poleg rezultatov o doseženih hektarjih dolgoročnega upravljanja, izvedenega odstranjevanja zarasti, posajenih in revitaliziranih travniških sadovnjakih je bil poseben poudarek na razvojno ekonomski študiji za vzpostavitev kolektivne blagovne znamke za Haloze z imenom »S haloških bregov/lazov«. Sledila je predstavitev doseženih rezultatov na PPO Kum s strani Ljudmile Strahovnik (ZRSVN) in Špele Dolinšek (KS Dobovec) s poudarkom na veliki količini izvedenih pedagoških vsebin in vzpostavitvijo »traviščne« učilnice. Kot tretja sta rezultate za območje Gorjanci-Radoha predstavila Matej Simčič (ZRSVN) in Franci Bratkovič (DGK), ki sta poudarila medsebojno sodelovanje in uspešno vključevanje vseh deležnikov v iskanju skupnih rešitev in idej. Zadnje območje, Pohorje, je predstavil Sebastjan Štruc (ZRSVN), kjer je bilo poleg doseženih rezultatov izpostavljeno tudi dobro sodelovanje z ZGS. Po območnih predstavitvah je sledila še predstavitev Ljudmile Strahovnik o skupnih akcijah ozaveščanja splošne javnosti, kmetov in drugih deležnikov, pedagoških delavnic, info sobah in vzpostavitvi interpretacije na vseh štirih projektnih podobmočjih. Dopoldansko del so zaključili Jože Kreže (PPO Kum) ter Ana Sovinc in Danijel Vindiš (PPO Haloze), ki so kot kmetje vključeni v aktivnosti projekta na kratko predstavili zgodbo svoje kmetije in kako jim je projekt pomagal pri nadaljevanju oziroma nadgradnji te zgodbe.

Tiskovna konferenca:

Med dopoldanskim in popoldanskim delom je sledila krajša tiskovna konferenca, kjer so rezultate, aktivnosti, pridobitve in splošne vtise ter misli o projektu predstavili dr. Nika Debeljak, mag. Teo Hrvoje Oršanič, Andrej Rebernišek, Jernej Golc, Cvetko Zupančič, Jože Kreže ter Ana Sovinc in Danijel Vindiš. Novinarji so nato pobrali izjave vseh sodelujočih.

Popoldanski del:

Popoldanski del je z govorom pričel Anton Butolen, župan občine Žetale. Kot govorci so nato sledili še mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Zavoda RS za varstvo narave, mag. Suzana  Zupanc Hrastar, vodja Sektorja za ohranjanje narave z Ministrstva za okolje in prostor, Cvetko Zupančič, predsednik KGZS, dr. Nika Debeljak, vodja projekta LIFE TO GRASSLANDS, Andrej Rebernišek, direktor KGZ Ptuj, Jernej Golc, direktor PRJ Halo, Franci Bratkovič, Društvo gorjanske košenice in Ervin Renko, Predsednik Krajevne skupnosti Dobovec.  Srečanje je z govorom zaključila vodja projekta dr. Nika Debeljak. Sledila je pogostitev.